Υποτροφίες

1 Μεταπτυχιακή Υποτροφία, Ινστιτούτο Πληροφορικής - Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ασφαλή πλατφόρμα παροχής απομακρυσμένης μεταγλώττισης και προγραμματισμού ως υπηρεσίες στο Ίντερνετ των Πραγμάτων (Τηλεργάτης)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033202 που εντάσσεται στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014‐2020 που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ 1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018 ΣΕ 14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερ

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Φεβρουάριος 4, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Novel matrix-based approaches in breast cancer therapy: Hyaluronan synthesis inhibition by 4- MU and salicylate "Κ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Φεβρουάριος 4, 2019
Categories: Υποτροφίες

PhD Scholarships, Al Qasimi Foundation, United Arab Emirates (2019)

The Al Qasimi Foundation’s Doctoral Research Grants encourage scholars from a wide range of disciplines and professional fields to undertake research toward informing policymaking in the United Arab Emirates. The Grants are open to PhD students from all nationalities studying at an accredited university in the United Arab Emirates or abroad.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Μάρτιος 1, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Integrated and intelligent upgrade of carbon sources through hydrogen addition for the steel industry» - «i3upgrade», με αριθμό συμβολαίου «G.A.800659», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να χορηγήσει μία (1) Μεταπτυχιακή Υποτροφία και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα τα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη χορήγηση αυτής, σύμφωνα με τους όρου

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Φεβρουάριος 4, 2019
Categories: Υποτροφίες

Υποτροφίες για Mεταδιδακτορικούς Eρευνητές: «Séjours scientifiques de haut niveau», Γαλλία

Έχοντας ως στόχο την έναρξη ή την ενίσχυση επιστημονικών συνεργασιών υψηλού επιπέδου, η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας/Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος χορηγεί υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας διάρκειας 1-4 μηνών, σε νέους Έλληνες επιστήμονες με σημαντική ερευνητική δυναμική και προοπτικές, σε συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Απρίλιος 30, 2019
Categories: Υποτροφίες

39 υποτροφίες στο εξωτερικό (21/01/2019)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, Heinrich Heine University Düsseldorf, Germany (2019)

We are pleased to announce a new Junior Research Group Leader position in the field of myocardial infarction with a focus on the early healing phase and interrelationships with comorbidities. The research focus should complement key research topics of the CRC1116 such as inflammation, metabolism and systems communication. The group will be associated with the Collaborative Research Centre 1116 (CRC 1116). The CRC 1116 aims to support the early career development of highly qualified researchers.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Ιανουάριος 31, 2019
Categories: Υποτροφίες

PhD Scholarships, Stockholm School of Economics, Sweden (2019)

The Stockholm School of Economics has been ranked by Financial Times as one of the best business schools in Europe and enjoys a strong international reputation. World-class research forms the foundation of SSE’s educational offering, which includes Bachelor, Master, PhD, MBA, and Executive Education programs.

Please note that applications for the PhD programs in Business Administration, Economics and Finance are now being accepted:

PhD Program in Business Administration

PhD Program in Economics

PhD Program in Finance

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Φεβρουάριος 1, 2019
Categories: Υποτροφίες

3 PhD Start-Up Scholarships, Graduate School of Social Sciences, University of Basel, Switzerland (2019)

The Graduate School of Social Sciences (G3S) at the University of Basel provides the institutional framework for all graduate programs within the Department of Social Sciences. The working languages of the school are English and German. We are advertising three start-up scholarships (30'000 CHF/12 months each) for the next academic semester, beginning in October 2019.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Απρίλιος 7, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ενδιαφέρεται για την χορήγηση υποτροφίας ενός (1) Διδακτορικού Υποτρόφου.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Ιανουάριος 30, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Μεταδιδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση μιας ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη, Μελέτη, Παραγωγή και Περιβαλλοντική Ανάλυση Προηγμένων Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών και Συστημάτων Αποθήκευσης Θερμότητας με Χρήση Κενού και Υλικών Αλλαγής Φάσης (ASVaCS, T1EΔΚ_01740)», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥ

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Ιανουάριος 31, 2019
Categories: Υποτροφίες

47 υποτροφίες στο εξωτερικό (18/01/2019)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Türkiye Undergraduate, Master & PhD Scholarships, 2019

Apart from providing education opportunities at an international caliber as well as a wealth of knowledge and experience, Turkey offers scholarships to international students from all over the world to study in the most prestigious universities in Turkey.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Φεβρουάριος 20, 2019
Categories: Υποτροφίες

5 PhD Fellowships, Otto von Guericke University Magdeburg, Germany (2019)

The work shall lead to a PhD degree within the Research Training Group 2297 Mathematical Complexity Reduction, starting on April 1, 2017 and funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft. We provide very attractive possibilities concerning networking, integration into the scientific community, supervision, and cooperation with other PhD fellows of the research training group.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Σεπτέμβριος 30, 2019
Categories: Υποτροφίες

15 PhD Positions, European Training Network “EUROoC”, Europe (2019)

We are pleased to announce 15 Marie Curie-PhD positions are open in the European training network “EUROoC” focusing on Organ-on-a-Chip Technology. EUROoC is made up of 11 core and 10 associate partners from academia, industry and regulatory agencies, coordinated by Fraunhofer IGB. The network will recruit a total of 15 Marie Curie-PhD students for project work, with successful candidates expected to start on 1st of June 2019.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Ιανουάριος 31, 2019
Categories: Υποτροφίες

Marie Skłodowska - Curie Ιndividual Postdoctoral Fellowships, France (2019)

You are a post-doc or experienced researcher and you would like to widen your experience with a stay in a French University. You are ready for a new challenge and an international career. You want to broaden your network and position yourself as an independent researcher. Then the Marie Skłodowska-Curie individual fellowships will be of interest to you.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Φεβρουάριος 20, 2019
Categories: Υποτροφίες

52 υποτροφίες στο εξωτερικό (17/01/2019)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

1 Μεταπτυχιακή Υποτροφία, Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο Αξιολόγηση – Βελτίωση – Ανάδειξη - Αξιοποίηση Σημαντικών Ελληνικών Ποικιλιών Οπωροφόρων -GrEatFruit» και κωδικό MIS 5030879, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ -ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, το ΕθνικόΚέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Εφαρμο

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Ιανουάριος 31, 2019
Categories: Υποτροφίες

Pages