Υποτροφίες

20 Υποτροφίες στο εξωτερικό (21/09/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

3 PhD Positions, TU Delft, Netherlands (2018)

We have 3 PhD openings defined on the following themes:

1. AI-networking: decisions and clustering

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Οκτώβριος 20, 2018
Categories: Υποτροφίες

5 PhD Fellowships in Strategic Management, Radboud University (2018)

The FINDER programme, a research collaboration between Radboud University and Atos, an international leading information technology services company, sets out to Foster Innovation Networks in a Digital Era (FINDER). You will investigate the innovative collaborative arrangement amongst organisations – grassroots, incumbents and the wider society - as they inclusively explore digital technology for new product or market development. The keywords defining the programme are digital transformation, collaboration, strategic reorientation and value creation to society at large.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Δεκέμβριος 16, 2018
Categories: Υποτροφίες

Atlantic Fellows for Social & Economic Equity, LSE, UK (2018)

Based in the International Inequalities Institute (III) at the London School of Economics and Political Science (LSE), the Atlantic Fellows for Social and Economic Equity programme is one of seven interconnected Atlantic Fellowships. AFSEE’s aim, via Residential and Non-Residential Fellowship tracks, is to cultivate a sustainable and catalytic community of Fellows who are part of a global community of social change leaders.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Νοέμβριος 20, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD Scholarships at FRESCO@CNAP, Aalborg University, Denmark (2018)

The programme FRESCO@CNAP, which is co-funded by Marie Sklodowska-Curie Actions (Horizon 2020), aims to install early stage researchers (PhD fellows) in the Centre-of-Excellence CNAP conducting frontline research on novel tools for identifying and modulating human pain mechanisms.

CNAP is a basic research Centre-of-Excellence established by the Danish National Research Foundation at SMI® - Department of Health Science and Technology, Faculty of Medicine, Aalborg University, Denmark.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Νοέμβριος 27, 2018
Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Positions, University of Basel, Switzerland (2018)

The Biozentrum of the University of Basel is one of the leading institutes worldwide for molecular and biomedical basic research and teaching. It is home to more than 30 research groups with scientists from over 40 countries. Research at the Biozentrum focuses on the areas of Cell Growth & Development, Infection Biology, Neurobiology, Structural Biology & Biophysics and Computational & Systems Biology. With its more than 500 employees, the Biozentrum is the largest department at the University of Basel's Faculty of Science.

Categories: Υποτροφίες

International PhD Programme, European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Europe (2018)

The European Molecular Biology Laboratory (EMBL) invites you to apply for PhD positions in Heidelberg, Barcelona, Grenoble Hamburg, Hinxton (near Cambridge) and Rome.

Would you like to contribute your creativity to an international team of scientists from all disciplines focusing on basic research in the area of molecular life sciences?

We invite candidates with background in Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Computer Science, Engineering and Molecular Medicine to apply.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Οκτώβριος 15, 2018
Categories: Υποτροφίες

14 Υποτροφίες στο εξωτερικό (20/09/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

4 Μεταπτυχιακές & Διδακτορικές Υποτροφίες από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κωνσταντίνου Βέλλιου»

Προκηρύσσονται δύο (2) διαγωνισμοί σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος ΚΩΝ. ΒΕΛΛΙΟΥ για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων υποτρόφων άπορων πτυχιούχων των ημεδαπών Πανεπιστημίων για σπουδές Δευτέρου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, σε πρόγραμμα σπουδών αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Οι υποψήφιοι καταλαμβάνουν τις ανωτέρω θέσεις υποτροφίας, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχει η προϋπόθεση της οικονομικής αδυναμίας για τη χορήγηση υποτροφίας από το ως άνω κληροδότημα.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Ιανουάριος 4, 2019
Categories: Υποτροφίες

13 PhD Positions, RE - CITY ITNetwork, Europe & Mexico (2018)

On behalf of the Innovative Training Network “Reviving shrinking cities – innovative paths and perspectives towards liveability for shrinking cities in Europe” (RE-CITY-ITN), the department International Planning Systems (IPS) at the University of Kaiserslautern is pleased to announce the recruitment of 13 Marie Skłodowska-Curie (MSCA) PhD positions for Early Stage Researchers (ESR). The RE-CITY consortium consists of scholars and practitioners from nine beneficiary-institutions in eight countries (Germany, United Kingdom, France, Luxemburg, Netherlands, Portugal, Poland, and Mexico).

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Οκτώβριος 15, 2018
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική & 4 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες, Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002735, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις χορήγησης υποτροφίας και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στ

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Οκτώβριος 2, 2018
Categories: Υποτροφίες

David and Julie Tobey Fellowship, Italy (2018-2019)

The David and Julie Tobey Fellowship supports research on drawings, prints, and illustrated manuscripts from the Italian Renaissance, and especially the role that these works played in the creative process, the history of taste and collecting, and questions of connoisseurship. Proposals on a variety of subjects with a substantive component of research on drawings, prints, and illustrated manuscripts done on paper or parchment types are welcome.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Νοέμβριος 15, 2018
Categories: Υποτροφίες

Fellowships & Grants, American School of Classical Studies at Athens, Greece (2018-2019)

The ASCSA has over 25 fellowships and grants available to Graduate students, Post-Doctoral and Senior scholars:

- Fellowships for Graduate students and Post-Doctoral scholars
- Fellowships for Post-Doctoral and Senior Scholars

For more information, please visit the following link:
Fellowships & Grants, American School of Classical Studies at Athens, Greece (2018-2019)

Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, University of Bayreuth, Germany (2018)

The Bayreuth International Graduate School of African Studies (BIGSAS), funded since 2007 by the German Research Foundation in the framework of the Excellence Initiative of the German Federal and State Governments, will admit PhD students to its doctoral programme beginning 1 April 2019.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Οκτώβριος 1, 2018
Categories: Υποτροφίες

Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE, 2018

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE για το έτος 2018, θα δώσει τριάντα έξι (36) Υποτροφίες για συγκεκριμένες σχολές πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Οι Υποτροφίες COSMOTE θα απονεμήθούν σε αποφοίτους Ελληνικών Δημοσίων Γενικών ή / και Επαγγελματικών Λυκείων που έχουν αποφοιτήσει είτε κατά το τρέχον έτος 2018 είτε κατά τα προηγούμενα έτη 2017 και 2016, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό (20ο) έτος της ηλικίας τους μέχρι και την 31-12-2018.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Οκτώβριος 8, 2018
Categories: Υποτροφίες

28 Υποτροφίες στο εξωτερικό (19/09/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Υποτροφίες από την κυβέρνηση του Μεξικού

Tο Υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού καλεί ξένους φοιτητές να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για υποτροφίες κατά το 2019, για σπουδές σε διάφορα ιδρύματα (College of Mexico, Latin American Social Sciences Institute, Ibero-American University).

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά και θα γίνουν αποδεκτές μέχρι την 28η Σεπτεμβρίου 2018.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Σεπτέμβριος 28, 2018
Categories: Υποτροφίες

1 Μεταπτυχιακή Υποτροφία, Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 18/09/2018 - 13:42

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υλικά και Διεργασίες για Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές [AENAO]» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002556, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510002 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΥΜ-ΙΤΕ) προ

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Οκτώβριος 2, 2018
Categories: Υποτροφίες

Pages