Υποτροφίες

30 Υποτροφίες στο εξωτερικό (20/03/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

2ος Κύκλος Διδακτορικές Υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 19/03/2018 - 18:54

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» - 2ος Κύκλος και σε εφαρμογή του Κανονισμού του Προγράμματος (Απόφαση 38060/Ζ1/06.03.2018, «Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις».), προκηρύσσει 330 θέσεις υποτροφιών, μέγιστης διάρκειας τριών (3) ετών, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες, των οποίων η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει οριστεί μετά την 01/01/2016, στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Απρίλιος 24, 2018
Categories: Υποτροφίες

6 PhD Fellowships, eikones Graduate School, University of Basel, Switzerland (2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 19/03/2018 - 17:40

The eikones Graduate School at the Center for the Theory and History of the Image at the University of Basel invites applications for six doctoral fellowships on the theory and history of the image in the fields of history, art history, musicology, philosophy, German literature, architecture, English, media studies, and Egyptology. The fellowships are for three years beginning 1 September 2018.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Μάιος 7, 2018
Categories: Υποτροφίες

Master Scholarships in Internet & Multimedia Engineering, University of Genoa, Italy (2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 19/03/2018 - 14:08

The Master Program in Internet and Multimedia Engineering of the University of Genoa provides advanced education on the signal, image, and video processing, networking and telematics, cybersecurity, mobile and fixed communications systems, and applied electromagnetics.

University builds high-level ICT professionals in the Internet, Multimedia, and Telecommunication Engineering, with vision and knowledge on the current technology evolution, and ready to face the challenges of the Internet-of-Things, Big Data, Smart Systems and Machine Learning era.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Ιούλιος 24, 2018
Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Positions, Okinawa Institute of Science & Technology, Japan (2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 19/03/2018 - 13:06

The Light-Matter Interactions Unit at OIST, Japan, led by Prof. Sile Nic Chormaic has openings for postdocs/staff scientists in several of its research areas such as optical nanofiber design, multiphoton processes in cold atom physics, single photon generation, fiber-coupled quantum emitters, optical tweezers, nanoparticle trapping.

Further details available by emailing Prof. Nic Chormaic. Applications reviewed as they are received.

Categories: Υποτροφίες

NN Future Matters Master Scholarships, Netherlands (2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 19/03/2018 - 12:27

At NN it is a priority to build the economic capabilities of today’s young people. They take this social responsibility very seriously and thus are pleased to offer young people who are in need of support access to our means and expertise.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Απρίλιος 3, 2018
Categories: Υποτροφίες

44 Υποτροφίες στο εξωτερικό (19/03/2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 19/03/2018 - 10:44

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Max Planck Luxembourg PhD Scholarships 2019

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 19/03/2018 - 10:42

Among the goals pursued by the Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law is to promote research and academic exchange with foreign scholars. In this framework, to assist particularly young scholars further advance their research activity, the Max Planck Institute Luxembourg offers a limited number of scholarships for foreign doctoral candidates to support their research stay at the Institute for up to six months in the calendar year 2019.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Απρίλιος 30, 2018
Categories: Υποτροφίες

3 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες του Εξωτερικού από το Ίδρυμα Υποτροφιών Αναστασίου Τσώρη

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Αναστασίου Τσώρη ανακοινώνει την πλήρωση 3 θέσεων υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και για μεταπτυχιακές σπουδές σε συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής χωρίς περιορισμό κλάδου σπουδών.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Απρίλιος 16, 2018
Categories: Υποτροφίες

1 Μεταπτυχιακή Υποτροφία, Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “DTVC-Electrochemical Treatment System” (PAR.010625), το οποίο χρηματοδοτείται από φορέα του ιδιωτικού τομέα, προτίθεται να χορηγήσει μία (1) Μεταπτυχιακή υποτροφία και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη χορήγηση αυτής, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Απρίλιος 2, 2018
Categories: Υποτροφίες

3 PhD Positions, Institute for Historical, Literary & Cultural Studies, Radboud University, Netherlands (2018)

As a PhD candidate you will participate in the research institute for Historical, Literary and Cultural Studies (HLCS) of the Faculty of Arts at Radboud University. Your research project must fit in with the programme one of the institute’s research groups. Descriptions of the HLCS research groups can be found on www.ru.nl/hlcs/research-groups.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Απρίλιος 17, 2018
Categories: Υποτροφίες

Fellows Initiative Natural Sciences, Norwegian University of Science & Technology, Norway (2018)

Career development for junior scientists at the Faculty of Natural Sciences, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim.

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim is Norway’s primary institution for educating the nation's future engineers and scientists and is one of the leading universities in Scandinavia with an annual budget of about EUR 600 million and approximately 39000 students. The scientific excellence of the university is highlighted by the two Nobel prizes awarded to NTNU academics in 2014.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Απρίλιος 13, 2018
Categories: Υποτροφίες

37 Υποτροφίες στο εξωτερικό (16/03/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

"Ανάπτυξη καινοτόμου διεργασίας κλασμάτωσης λιγνοκυτταρινούχου βιομάζας με οργανικούς διαλύτες στα πλαίσια διεργασιών πράσινης χημείας και εφαρμογών βιοδιυλιστηρίου"

Categories: Υποτροφίες

1 Μεταπτυχιακή ή Διδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «ΦΚ D765/ADIPONRF2 (329442)», που συγχρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Ιωάννη Χαμπαίο, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής., του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μία (1) υποτροφία, που οδηγεί σε απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος, χρονικής διάρκειας 7 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Μάρτιος 29, 2018
Categories: Υποτροφίες

3 Postdoctoral Fellowships, “Stavros Niarchos Foundation – FORTH Fellowships”

The Institute of Chemical Engineering Sciences (ICE-HT) of the Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH), in the framework of the project ARCHERS, which is funded by an exclusive donation of the Stavros Niarchos Foundation, is seeking to recruit applicants for three (3) postdoctoral/research assignments. The project aims at reducing or even reversing the brain drain by providing high quality research opportunities to young scientists of Greek origin.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Απρίλιος 15, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, Deutsches Elektronen-Synchrotron, Germany (2018)

DESY is one of the world’s leading research centres for photon science, particle and astroparticle physics as well as accelerator physics.

Categories: Υποτροφίες

45 Υποτροφίες στο εξωτερικό (15/03/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

1 Μεταπτυχιακή Υποτροφία, Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Improved energy and resource efficiency by better coordination of production in the process industries» - «CoPro/G.A.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Μάρτιος 29, 2018
Categories: Υποτροφίες

Pages